مراکز استان ها

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در بوشهر

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در بوشهر

ایرانیان سایبر اقدام به آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در بوشهر می نماید. با برگزاری دوره های برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان 12 تا 18 گامی رو به جلو بر می دارد. برخی ویژگی های دوره های ایرانیان سایبر: برگزاری کلاس های خصوصی برای دانش آموزان گارانتی یک ماهه بدون قید و …

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در بوشهر ادامۀ مطلب »

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در ایلام

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در ایلام

ایرانیان سایبر اقدام به آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در ایلام می نماید. با برگزاری دوره های برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان 12 تا 18 گامی رو به جلو بر می دارد. برخی ویژگی های دوره های ایرانیان سایبر: برگزاری کلاس های خصوصی برای دانش آموزان گارانتی یک ماهه بدون قید و …

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در ایلام ادامۀ مطلب »

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اصفهان

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اصفهان

ایرانیان سایبر اقدام به آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اصفهان می نماید. با برگزاری دوره های برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان 12 تا 18 گامی رو به جلو بر می دارد. برخی ویژگی های دوره های ایرانیان سایبر: برگزاری کلاس های خصوصی برای دانش آموزان گارانتی یک ماهه بدون قید و …

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اصفهان ادامۀ مطلب »

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اراک

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اراک

ایرانیان سایبر اقدام به آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اراک می نماید. با برگزاری دوره های برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان 12 تا 18 گامی رو به جلو بر می دارد. برخی ویژگی های دوره های ایرانیان سایبر: برگزاری کلاس های خصوصی برای دانش آموزان گارانتی یک ماهه بدون قید و …

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اراک ادامۀ مطلب »