برنامه نویسی پیشرفته

15 تا 18 سال

برنامه نویسی مقدماتی

12 تا 15 سال

برنامه نویسی کودکان

8 تا 11 سال

برنامه نویسی پیشرفته

15 تا 18 سال

برنامه نویسی مقدماتی

12 تا 15 سال

برنامه نویسی کودکان

8 تا 11 سال

ما در این صفحه به آموزش برنامه نویسی برای کودکان پرداختیم و از شما انتظار داریم به دقت بر روی آن تمرکز کنید.