ثبت نام

مجله برنامه نویسی کودکان

قسمت 44 – خروجی گرفتن در اسکرچ
قسمت 43 – تابع در اسکرچ
قسمت 42 – کدهای لیست در اسکرچ
قسمت 41 – کدهای قلم در اسکرچ
قسمت 40 – افزودن قلم در اسکرچ